Vv: 2 Velg symbol

Finn talesymbolet for lyden / v / som i vi.

Vv: 2 Velg symbol