Yy: 2 Velg symbol

Finn bokstaven for lyden /y/ som i yr.

Yy: 2 Velg symbol