Vv: 2 Velg symbol

Finn talesymbolet for lyden /v/ som i vi.

Vv: 2 Velg symbol